Kurumsal Yönetimimiz

Kurumsal Yönetişim; yönetim ekibinin, hissedarların ve Yönetim Kurulunun; tüm yatırımcıları (Hissedarları ve kredi verenleri), yöneticilerin sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri riskinden nasıl koruduklarını ifade eder.

Yönetişim, P&G'nin korunması için geliştirilmiş kurallar, politikalar, prosedürler ve uygulamaları içerir. Bu bölümde yer alan politikalar, prosedürler ve uygulamalar kurumsal yönetişime ciddiyetle yaklaştığımızı gösterir. Yönetim ekibimiz uzun vadeli yatırımcılar gibi hareket eder çünkü onlar da, pek çok P&G çalışanı gibi, gerçek anlamda uzun vadeli yatırımcılarımızdır

Çalışanlar uzun vadeli yatırımcılardır

1887'de, P&G'nin borsada işlem görmeye başlamasından önce William Cooper Procter, çalışanlar için bir kâr paylaşım programı başlattı. O dönemde, “Çalışanların şirketin kazancını paylaşmasına izin vermeliyiz. Böylece kazancı artırmak için bir nedenleri olacaktır” diyordu. 1903'te bu programı revize ederek, kâr paylaşımının fiili P&G hissesi olarak verilmesini sağladı. Bunu şöyle açıklıyordu: çalışanlar hissedar haline geldiğinde, onların ekonomik çıkarları ile şirketin çıkarları birbirine daha yakınlaşacaktır.

Bu program günümüzde halen devam ediyor, ABD'de bulunan çalışanların emeklilik ikramiyelerinin büyük bölümü P&G hisselerinden oluşuyor. Ayrıca, neredeyse tüm çalışanlar, çeşitli yatırım programları üzerinden P&G hisselerine ya da hisse haklarına sahiptir. Dolayısıyla, çalışanların ekonomik çıkarları ile şirket çıkarları paraleldir.

Yönetici Hissedarlık Programımız, üst düzey yöneticilerin şirket hisselerine ve/veya sınırlı hisselere sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu hisselerin değeri CEO için baz maaşın sekiz katı, diğer üst düzey yöneticiler için baz maaşın beş katıdır. Şirket çalışanı olmayan yöneticiler, yıllık ücretlerinin altı katı değerinde şirket hissesi ve/veya sınırlı hisseye sahiptirler. Bu tazminat programları üst düzey yöneticilerin ve yönetim kademesinde bulunan kişilerin çıkarlarının, hissedarların çıkarlarına paralel olmasını sağlar.

Doğruluk üzerine kurulu bir yapı

P&G - tüm düzeylerde, tüm ülkelerde, şirket içinde ve dışında, doğrulukla faaliyet gösterdiği güçlü bir geçmişe sahiptir. P&G olarak şirketimiz ve çalışanlarımızın davranışlarını Amacımız, Değerlerimiz ve İlkelerimiz yönetir. P&G'de aldığımız her karar Amacımız, Değerlerimiz ve İlkelerimize dayanır. Şirketin Amaç, Değerler ve İlkelerinin açıklığı ve değişmezliği, şirketin nesillerdir süregelen büyümesini yönlendiren tüm etkenlerin üzerindedir. Sorumluluk sahibi bir yaklaşımla çalışma kararlılığımız sıkı finansal disiplin ve Kurumsal Yönetişim sağlamak üzere uyguladığımız adımlarda kendini gösterir.

Gerekli bağımsızlık standartlarını yerine getiren, güçlü Kurumsal Yönetişim sağlamadaki rollerini iyi anlayan üyelere sahip, aktif, yetkin ve gayretli bir Yönetim Kuruluna sahibiz. Denetim Komitemiz sadece değerli finans bilgisi ve deneyimine sahip bağımsız yöneticilerden oluşmaktadır. Denetim Komitesi ayrıca, şirketin bağımsız denetçileri olan Deloitte & Touche LLP ile düzenli olarak kapalı toplantılar yapar. 

Güçlü bir iç kontrol ortamı sağlarız. Sıkı süreç kontrollerimiz yazılı politika ve prosedürlerden, görevler ayrılığından ve çalışanların titizlikle seçilmesi ve eğitilmesinden oluşur. Sistem, işlemlerin yetki dahilinde gerçekleştirilmesini ve uygun şekilde kayıt altına alınmasını, varlıkların korunmasını ve muhasebe kayıtlarının Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul gören muhasebe ilkelerinin tüm önemli unsurlarına uygun bilanço hazırlanmasına imkan verecek ölçüde güvenilir olmasını makul sınırlar içerisinde temin edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kontrolleri, süreklilik gösteren bir denetim, öz değerlendirme, iç ve dış denetimlerden oluşan bir programla takip ederiz.

Beyan edilmesi gerekli bilgilerin zamanında ve doğru şekilde kayıt altına alınmasını, işlenmesini, özetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak üzere tasarlanmış beyan kontrol ve prosedürleri uygularız. Beyan Komitemiz önemli ticari faaliyetler ve olaylarının açıklanmasının yaratacağı etkiyi değerlendirmekten sorumlu üst düzey yöneticilerden oluşur.

Çalışanların hissedarların temsil görevlerini anlamalarını sağlayacak spesifik program ve faaliyetler uygulayarak finansal koruma gerçekleştiririz. Süregelen bu çabalar, iş kapsamında verilen stratejik ve günlük kararlarda finansal disiplin sağlar ve doğru finansal raporlama ve etkin kontrollerin gerçekleştirilmesine odaklanılmasını temin eder. Ayrıca, Global Liderler Konseyimiz işimizin titizlikle takip edilmesine aktif olarak katılır.

Yöneticilerin ve Yönetim Kurulunun şirket işlerini yüksek etik standartlara uygun olarak yürütme kararlılığını ayrıntıları ile açıklayan Küresel İş İlkeleri Kılavuzu aracılığıyla çalışanların önemli sorumlulukları vurgulanmaktadır. Tüm çalışanların Küresel İş İlkeleri Kılavuzu eğitimi alması zorunludur ve tüm çalışanlar bu el kitabına uygun hareket etmekten şahsen sorumlu tutulur. Kılavuz içerisinde ayrıntılarıyla açıklanan SEC ve New York Borsası Mevzuatı için P&G Etik Kuralları, Küresel İş İlkeleri Kılavuzu'nun bazı bölümlerini oluşturur.

Doğru olanı yaparız

Ünümüzü davranışlarımıza borçluyuz. Söylediklerimiz, yaptıklarımız, ürettiğimiz ürünler, sunduğumuz hizmetler ve davranış şeklimiz şirket olarak bizi tanımlar. Dürüst vatandaşlar ve çalışanlar olarak, sadece doğru olanı yapmak isteriz. Global bir lider olarak, tek iş yapma şeklimiz budur.